2000 hair grafts before and after

不用戴帽做運動,不怕出汗,感覺真好 !

以前的我好怕做運動,好怕整濕俾濕左俾人見到我少頭髮。以前我好怕去社交,最怕去舊同學聚餐,對住一班同年紀嘅舊同學,冇頭髮係老餅 D 。  


Ken, 業餘拳擊手

#
植髮前
#
植髮後十二個月
#
植髮前
#
植髮後十二個月
#
植髮前
#
植髮後十二個月

專業人士分享主頁